PRAYER-SONG

PRAYER-SONG

Shuklambaradaram Vishnum
Shashivarnam Chaturbhujam
Prasanna vadanam Dhyaayeth
Sarva vighno pashantaye
Shaantaakaaram bhujagashayanam
padmanaabham suresham
Vishwaa dharam Gagana Sadrusham
Megha Varnam Subhangam
Lakshmi kantam kamalanayanam
yogibhir dhyaana gamyam
Vande vishnum bhava bhaya haram
sarva lokaika naatham.
Vande vishnum bhava bhaya haram
sarva lokaika naatham.

X